white pudding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white pudding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white pudding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white pudding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white pudding

    * kinh tế

    bánh pút đinh trắng