white powder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white powder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white powder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white powder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white powder

    * kinh tế

    bột lòng trắng trứng