white pigment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white pigment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white pigment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white pigment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white pigment

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sắc tố trắng