white mullein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white mullein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white mullein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white mullein.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white mullein

    densely hairy Eurasian herb with racemose white flowers; naturalized in North America

    Synonyms: Verbascum lychnitis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).