white mulberry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white mulberry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white mulberry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white mulberry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white mulberry

    Asiatic mulberry with white to pale red fruit; leaves used to feed silkworms

    Synonyms: Morus alba

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).