white marlin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white marlin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white marlin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white marlin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white marlin

    small marlin (to 180 pounds) of western Atlantic

    Synonyms: Makaira albida

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).