white mallow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white mallow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white mallow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white mallow.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white mallow

    Similar:

    marsh mallow: European perennial plant naturalized in United States having triangular ovate leaves and lilac-pink flowers

    Synonyms: Althea officinalis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).