white limiter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white limiter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white limiter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white limiter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white limiter

    * kỹ thuật

    bộ hạn chế đỉnh trắng