white lettuce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white lettuce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white lettuce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white lettuce.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white lettuce

    herb of northeastern North America having drooping clusters of yellowish-white flowers; sometimes placed in genus Prenanthes

    Synonyms: cankerweed, Nabalus alba, Prenanthes alba

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).