white knight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white knight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white knight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white knight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white knight

    * kinh tế

    hiệp sĩ trắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white knight

    a company that is a friendly acquirer in a takeover