white kerosene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white kerosene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white kerosene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white kerosene.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white kerosene

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu hỏa thường

    dầu hỏa trắng