white horses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white horses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white horses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white horses.

Từ điển Anh Việt

  • white horses

    /'wait'haus/

    * danh từ số nhiều

    sóng bạc đầu