white grouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white grouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white grouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white grouse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white grouse

    * kinh tế

    gà gô tuyết