white grease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white grease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white grease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white grease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white grease

    * kinh tế

    mỡ trắng