white glowing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white glowing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white glowing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white glowing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white glowing

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự nung nóng trắng