white fungus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white fungus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white fungus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white fungus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white fungus

    a fungus that attacks living fish and tadpoles and spawn causing white fungus disease: a coating of white hyphae on especially peripheral parts (as fins)

    Synonyms: Saprolegnia ferax

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).