white envelope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white envelope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white envelope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white envelope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white envelope

    * kinh tế

    lòng trắng (trứng)