white elephant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white elephant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white elephant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white elephant.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white elephant

    a valuable possession whose upkeep is excessively expensive

    albinic Indian elephant; rare and sometimes venerated in east Asia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).