white crystal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white crystal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white crystal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white crystal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white crystal

    * kinh tế

    đường kết tinh trắng