white copperas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white copperas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white copperas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white copperas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white copperas

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kẽm sunfat