white copper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white copper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white copper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white copper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white copper

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đồng mayso

    đồng tráng