white concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white concrete

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bê tông trắng