white collar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white collar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white collar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white collar.

Từ điển Anh Việt

  • white collar

    /'wait'k l /

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) công chức