white coffee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white coffee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white coffee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white coffee.

Từ điển Anh Việt

  • white coffee

    /'wait'k fi/

    * danh từ

    cà phê sữa