white cobalt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white cobalt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white cobalt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white cobalt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white cobalt

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cobanit