white clipping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white clipping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white clipping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white clipping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white clipping

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    xén đỉnh màu trắng