white cement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white cement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white cement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white cement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white cement

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xi măng trắng