white bryony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white bryony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white bryony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white bryony.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white bryony

    white-flowered vine having thick roots and bearing small black berries; Europe to Iran

    Synonyms: devil's turnip, Bryonia alba

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).