white balance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white balance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white balance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white balance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white balance

    * kỹ thuật

    sự cân bằng màu trắng

    toán & tin:

    sự cân bằng trắng