white antimony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white antimony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white antimony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white antimony.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white antimony

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    quặng antimon trắng