water dropwort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water dropwort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water dropwort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water dropwort.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • water dropwort

    European poisonous herb having tuberous roots, yellow juice that stains the skin, yellow flowers and foliage resembling celery; all parts extremely poisonous

    Synonyms: hemlock water dropwort, Oenanthe crocata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).