hemlock water dropwort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hemlock water dropwort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hemlock water dropwort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hemlock water dropwort.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hemlock water dropwort

    Similar:

    water dropwort: European poisonous herb having tuberous roots, yellow juice that stains the skin, yellow flowers and foliage resembling celery; all parts extremely poisonous

    Synonyms: Oenanthe crocata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).