tower system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower system

    * kỹ thuật

    hệ thống tháp ủ