tower bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower bolt

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bulông côn

    bulông hình tháp