tower removal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower removal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower removal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower removal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower removal

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự đi, sự đẩy đi tháp phóng (con tàu vũ trụ)