tower of london nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower of london nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower of london giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower of london.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tower of london

    a fortress in London on the Thames; used as a palace and a state prison and now as a museum containing the crown jewels

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).