tower span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower span

    * kỹ thuật

    nhịp cột tháp