tower radiator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower radiator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower radiator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower radiator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower radiator

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bộ bức xạ trên tháp