tower (church tower) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower (church tower) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower (church tower) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower (church tower).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower (church tower)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tháp nhà thờ