tower section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower section

    * kỹ thuật

    đoạn tháp

    mặt cắt tháp