tower man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower man.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower man

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    công nhân bệ tháp khoan