tower rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower rock

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá dạng tháp