tower pier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower pier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower pier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower pier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower pier

    * kỹ thuật

    cột tháp

    cơ khí & công trình:

    trụ hình tháp