tower jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower jack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower jack

    * kỹ thuật

    cái kích

    ô tô:

    con đội dạng tháp