tower case nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower case nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower case giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower case.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower case

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vỏ hộp hình cáp