tower skirt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower skirt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower skirt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower skirt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower skirt

    * kỹ thuật

    móng

    cơ khí & công trình:

    phần dưới của tháp