tower scrubber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower scrubber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower scrubber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower scrubber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower scrubber

    * kỹ thuật

    tháp rửa

    tháp tinh chế