tower concentrator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower concentrator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower concentrator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower concentrator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower concentrator

    * kỹ thuật

    tháp cô