tower filling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower filling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower filling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower filling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower filling

    * kỹ thuật

    nạp tháp