tower still nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower still nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower still giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower still.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower still

    * kỹ thuật

    tháp chưng cất